فواید بارکددار کردن کالا

  • مصونیت بیشتر از خطاپذیری به علت کاهش دخالت نیروی انسانی و وارد نشدن دستی اطلاعات.
  • دسته ‌ بندی دقیق اطلاعات.
  • سرعت بالا به همراه صحت بیشتر.
  • دسترسی آسان به اطلاعات واقعی و حقیقی
  • امکان گزارش گیری های هوشمند از اطلاعات ثبت ‌شده در سیستم.(مدیریت دارایی)
  • امکان انجام تحلیل ‌های هوشمند با استفاده از ابزار هوشمند تجاری بر روی اطلاعات ذخیره ‌ شده در سیستم.
  • ارزان بودن سیستم بارکد نسبت به سایر سیستم ‌ های هوشمند.